Raty Santander

eRaty - atrakcyjne warunki

 • prosty sposób sfinansowania zakupu towarów i usług na atrakcyjnych warunkach
 • oprocentowanie 0,7 % za każdy miesiąc
 • możliwy okres kredytowania od 4 do 50 miesięcy
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • możliwość uzyskania kredytu BEZ ZAŚWADCZEŃ o zarobkach i zatrudnieniu
 • zakup na raty w systemie eRaty Santander Consumer Bank S.A. jest możliwy od 100 zł (włącznie) do 50 000 zł wartości zamówienia

Jakich dokumentów wymagamy

Aby dokonać zakupu na raty w naszym sklepie wystarczą:

 1. Dwa dokumenty tożsamości (w tym dowód osobisty oraz drugi dokument: paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryt)

  Osoby korzystające ze sprzedaży wysyłkowej muszą przesłać kserokopie dokumentów: dowód osobisty - dwie strony (z numerem dowodu i zdjęciem oraz stronę z aktualnym zameldowaniem); drugi dokument tożsamości - strona ze zdjęciem i numerem tego dokumentu.
 2. Dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów

  W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu dokumentami tymi są:
  • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
   Aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące. Zaświadczenie może być wydane na drukach z zakładu pracy, na drukach ulotek promocyjnych dowolnego systemu ratalnego (nawet banku, z którym nie współpracujemy) bądź na przykładowym naszym formularzu
  • emeryci i renciści:
   Ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopia ostatniej waloryzacji bądź decyzja o przyznaniu emerytury (renty)
  • prowadzący działalność gospodarczą:
   • Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
   • Kserokopie dowodu wpłat podatku dochodowego za ostatnie trzy miesiące (potwierdzone przez Urząd Skarbowy) lub kserokopie dowodu wpłaty składek ZUS za ostatnie trzy miesiące (potwierdzone pieczątką przez bank lub Pocztę Polską).
    lub:
    oryginał zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami lub oryginał zaświadczenia z US o niezaleganiu z podatkami
    oraz:
   • w zależności od przyjętej formy rozliczenia z US:
    1. Księga przychodów i rozchodów
     • Zaświadczenie z US o wysokości dochodów (oryginał lub potwierdzona kopia)
     • Kopię deklaracji podatkowej za ostatni miesiąc (z datą wpływu do US)
    2. Ryczałt
     • Oświadczenie o osiąganych dochodach
     • Ewidencję przychodów do wglądu
    3. Karta podatkowa
     • Oświadczenie o osiąganych dochodach
     • kopię decyzji o wymiarze karty podatkowej
  • zatrudnieni na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło:
   • pisemne zaświadczenie o łącznej kwocie wynagrodzenia wypłacone za okres co najmniej 3 ostatnich miesięcy wystawione przez podmiot zatrudniający
    lub:
   • egzemplarz ostatniej spośród dotychczas zawartych umów, jak też egzemplarze pozostałych tego rodzajów pozostałych tego rodzaju umów zawartych w okresie bieżącego roku i w roku poprzednim (również zrealizowanych) i kopia złożonego do US zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w ubiegłym roku podatkowym i wysokości należnego podatku dochodowego za ubiegły rok.

Na zaświadczeniu o zarobkach muszą się znaleźć następujące informacje:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania
 2. PESEL
 3. pieczątka nagłówkowa firmy
 4. wysokość wynagrodzenia z zaznaczeniem czy jest to wielkość netto czy brutto
 5. data zatrudnienia
 6. informacja czy umowa jest na czas określony czy nie - jeśli jest na czas określony to do kiedy

Wzór zaświadczenia »

do góry ^