Regulamin kart podarunkowych

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej. 

 

 1. Definicje

1.1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a) Wydawca- Cyfrowe Sp. z.o.o z siedzibą w Gdańsku (80-121) , ul. Łostowicka 25A, NIP: 583-300-36-28, REGON: 220517299 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000293552;

b) Salon Sprzedaży- stacjonarny punkt sprzedaży Towarów i Usług Wydawcy, położony na terytorium Polski: Salony Sprzedaży Cyfrowe.pl znajdują się w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Warszawie;

c) Sklep internetowy Cyfrowe.pl- platforma sprzedażowa on-line oferująca Towary i Usługi Wydawcy, dostępne na stronach internetowych w domenie Cyfrowe.pl prowadzonej przez Wydawcę;

d) Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl- elektroniczny bon towarowy o unikalnym kodzie, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Salonach Sprzedaży lub Sklepie internetowym Cyfrowe.pl, w zakresie ustalonego dla danej Karty Podarunkowej limitu kwotowego, określającego również jej wartość;

e) Nabywca- osoba, która zakupiła Kartę Podarunkową Cyfrowe.pl w Salonie Sprzedaży lub w Sklepie internetowym Cyfrowe.pl na użytek własny lub dla innej osoby;

f) Użytkownik- każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl, przedstawiający ją do realizacji przy zapłacie za Towar lub Usługę w Salonie Sprzedaży lub Sklepie Internetowym Cyfrowe.pl;

f) Towary- produkty oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży oraz w Sklepie internetowym Cyfrowe.pl;

e) Usługi- czynności wykonane na zlecenie Użytkownika przez Wydawcę np. usługa wysyłki, usługa czyszczenia itp.;

g) Transakcja- operacja dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl, polegająca na wymianie częściowej lub całościowej kwoty dostępnej na Karcie Podarunkowej na Towary lub Usługi oferowane przez Wydawcę, przez co dochodzi do pomniejszenia kwoty dostępnej na Karcie Podarunkowej Cyfrowe.pl o kwotę odpowiadającą wartości nabytych Towarów lub Usług.

 

 1. Nabycie i wydanie Karty Podarunkowej

2.1. Nabycie Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl możliwe jest w Salonie Sprzedaży lub w Sklepie internetowym Cyfrowe.pl.

2.2. Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl jest wydawana Nabywcy poprzez przesłanie jej wersji elektronicznej na wskazany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej, odbiór osobisty w Salonie Sprzedaży lub w wersji papierowej na adres pocztowy wskazany przez Nabywcę. Zaleca się sprawdzenie folderu spam na skrzynce mailowej wskazanej przez Nabywcę, jeśli na adres poczty elektronicznej nie wpłynęła Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl.

2.3. Nabywca wraz z Kartą Podarunkową Cyfrowe.pl otrzymuje pokwitowanie wpłaty niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

2.3. Kwota zapłaty za nabycie Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl odpowiada jej wartości, którą Użytkownik ma prawo wykorzystać na zakupy w Salonie Sprzedaży lub Sklepie internetowym Cyfrowe.pl. 

2.4. Zapłata za nabycie Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl może nastąpić poprzez płatności elektroniczne dostępne na stronie Sklepu internetowego Cyfrowe.pl, przelewem na rachunek bankowy Wydawcy lub gotówką w Salonie Sprzedaży. Płatność za Kartę Podarunkową Cyfrowe.pl nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl ani w żaden inny sposób poza opisanymi w zdaniu poprzednim.

2.5. Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Opłacona wartość Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl nie jest oprecentowana.

2.6. Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

2.7. Użytkownik nie ma możliwości zwiększenia wartości Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl, która została wydana, ponad początkowo wykupioną wartość. Użytkownik nie ma możliwości dokonania doładowania środków na częściowo wykorzystanej wydanej   Karcie Podarunkowej Cyfrowe.pl.

2.8. Wydawca udostępnia zakup Kart Podarunkowych Cyfrowe.pl o wartości wyrażonej w walucie polskiej z limitem kwotowym: 

 1. 50 zł ( słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)
 2. 100 zł ( słownie: sto złotych 00/100)
 3. 200 zł ( słownie: dwieście złotych 00/100)
 4. 500 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100)
 5. 1000 zł ( słownie: tysiąc złotych 00/100)

 

 1. Korzystanie z Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl

3.1. Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od daty jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl Nabywcy w Salonie Sprzedaży w tym samym dniu następuje jej aktywacja. W sytuacji wysłania Nabywcy Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl na adres poczty elektronicznej  lub w wersji papierowej na adres pocztowy wskazany przez Nabywcę aktywacja następuje od dnia następnego, po dniu wysłania.

Okres ważności Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl nie podlega przedłużeniu.

3.2. Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl umożliwia jednorazowe lub wielokrotne dokonanie zapłaty za realizację Transakcji do wysokości limitu kwotowego określonego na Karcie. 

3.3. Zapłata Kartą Podarunkową Cyfrowe.pl powoduje zmniejszenie salda tej karty o kwotę równą cenie Towaru lub Usługi. Jeśli cena jest:

 1. Niższa niż aktualne saldo Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, niemniej nadal zachowuje prawo do wykorzystania Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl przy kolejnej Transakcji z użyciem Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl w okresie ważności tej karty.
 2. Wyższa niż aktualne saldo Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy.

3.4. Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl jest elektronicznym bonem towarowym na okaziciela, co oznacza, że może być przekazana drugiej osobie, która w chwili jej otrzymania staje się jej Użytkownikiem. 

3.5. Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl traci swoją ważność po wykorzystaniu ustalonego limitu środków na Karcie Podarunkowej Cyfrowe.pl lub z chwilą upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl. Po utracie ważności Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania dalszych Transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Podarunkową Cyfrowe.pl w przypadku braku środków na Karcie Podarunkowej Cyfrowe.pl lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl.

3.5.1. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia terminu ważności oraz aktualnego salda środków na Karcie Podarunkowej Cyfrowe.pl poprzez kontakt z Wydawcą mailowo na adres sklep@cyfrowe.pl lub telefonicznie 58-326-40-40.

3.5.2. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl pozostaje na niej niewykorzystana kwota, to kwota ta nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika. 

3.6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Cyfrowe.pl, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

3.6.1. Użytkownik odpowiedzialny jest za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Cyfrowe.pl, które po ich przekazaniu zostały utracone z przyczyn nie dotyczących Wydawcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

3.7. Użytkownik dokonuje Transakcji  poprzez:

 1. Wpisanie kodu Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl w pole “Kod rabatowy” podczas dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Cyfrowe.pl na etapie składania zamówienia w koszyku. Po wpisaniu kodu wartość zakupów zostanie przeliczona z uwzględnieniem wartości Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl. W przypadku kiedy Użytkownik posiada 2 i więcej Kart Podarunkowych Cyfrowe.pl należy wpisać ich kody w pole "Uwagi do zamówienia" podczas dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Cyfrowe.pl na etapie składania zamówienia w koszyku.
 2. Przedłożenie Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl Wydawcy przed dokonaniem płatności za Towar lub Usługę celem ujęcia kodu z karty przy rozliczeniu płatności w przypadku realizacji Karty Podarunkowej w Salonach Sprzedaży.

3.8. Użytkownik poprzez podanie numeru Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl do realizacji oraz odbiór Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

 

 1. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl

4.1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru zakupionego za pomocą Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl, Użytkownik, który dokonał zakupu tego Towaru, w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl o wartości zwrotu oraz z tym samym kodem Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl. Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

4.2. W przypadku odstąpienia  na podstawie obowiązujących przepisów od  zawartej z Wydawcą, umowy sprzedaży opłaconej z użyciem Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl, Użytkownik, który dokonał zakupu Towaru otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl o wartości zwrotu.

 

 1. Reklamacje

5.1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku braku możliwości skorzystania z aktywnej Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl.

5.2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej, w formie poczty elektronicznej na adres sklep@cyfrowe.pl bądź pisemnie na adres Wydawcy lub telefoniczne pod numerem 58-326-40-40.

5.3. Reklamacja wysyłana drogą elektroniczną lub w formie poczty powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji, w tym numer zamówienia przy płatności za które Użytkownik chciał dodać Kartę Podarunkową Cyfrowe.pl.

5.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.5. Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.

5.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową Cyfrowe.pl o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie Podarunkowej Cyfrowe.pl. Okres ważności Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl będzie co najmniej równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl.

5.7. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

5.7.1. Może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

5.7.2. Może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

5.7.3. Może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

5.7.4. Może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem ODR.

 

 1. Ochrona Danych Osobowych

6.1. Wydawca jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) w stosunku do Nabywców oraz Użytkowników.

6.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Wydawcy w zakresie:

6.2.1. Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Karty Podarunkowej (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.2.2. Prowadzenia komunikacji z Nabywcami oraz Użytkownikami (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6.2.3. Rozpatrywania reklamacji związanych z Kartami Podarunkowymi, a także podejmowaniem działań w celu obrony interesów majątkowych lub dochodzenia roszczeń przysługujących Wydawcy (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.2.4. Archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.3. Podanie Wydawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zakupu Karty Podarunkowej Cyfrowe.pl za pośrednictwem Salonu Sprzedaży lub Sklepu internetowego Cyfrowe.pl. oraz jej skutecznym doręczeniem.

6.4. Wydawca informuje, że dane osobowe Użytkowników pozyskuje od Nabywców lub bezpośrednio od Użytkowników (gdy Karta Podarunkowa Cyfrowe.pl została przekazana takiej osobie bez udziału Wydawcy).

6.5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Wydawcy, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Nabywców, a także dostawcę systemu informatycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania Kart Podarunkowych Cyfrowe.pl, obsługę posprzedażową (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Wydawcy, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie).

6.6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) w związku ze zleconą przez Wydawcę dostawą Towarów nabywanych w Salonie Sprzedaży lub Sklepie internetowym Cyfrowe.pl. W przypadku przekazania danych do tych krajów, Wydawca zapewnia wdrożenie odpowiednich środków zapewniających zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

6.7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności niezbędnych do realizacji umów sprzedaży Kart Podarunkowych Cyfrowe.pl przez Nabywców i Użytkowników oraz pozostałych czynności wskazanych w Regulaminie.  Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne ciążące na Wydawcy (w zakresie przechowywania dokumentów księgowych) oraz  prawnie uzasadniony interes Wydawcy (obrona oraz dochodzenie roszczeń, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy).

6.8. Wydawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie postanowienia Polityki Prywatności, której treść dostępna jest pod następującym adresem.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.cyfrowe.pl.

7.2. Użytkownik/ Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych na rzecz Wydawcy oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

7.3. W zakresie spraw związanych z zakupem Towarów lub Usług w Salonie Sprzedaży lub w Sklepie internetowym Cyfrowe.pl, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie rozpatrywania reklamacji zakupionych Towarów lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, stosuje się Regulamin Sklepu Cyfrowe.pl, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest pod adresem Sklepu. 

 7.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 roku.