Cyfrowe.pl

Krajobraz jak z obrazka

Lubisz uwieczniać zapierające dech w piersiach widoki? Do tego jesteś fanem/fanką puzzli? Teraz możesz zgłosić się do konkursu i wygrać urządzenie wielofunkcyjne marki Epson oraz puzzle z Twoim zdjęciem!

1 miejsce
- urządzenie wielofunkcyjne Epson ITS L3160 + 2 zestawy puzzli 300 elementów z Twoim zdjęciem
2 miejsce - 2 zestawy puzzli 300 elementów
3 mejsce - 1 zestaw puzzli 300 elementów

Aby zawalczyć o nagrody, należy w dniach 25.03-15.04.2021 umieścić pod postem konkursowym swoje zdjęcie krajobrazowe.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
Zwycięzcę ogłosimy 21.04.2021 tutaj oraz w naszych mediach społecznościowych!

Powodzenia!

Nagroda główna
Urządzenie wielofunkcyjne marki Epson
+
Otrzymasz 2 zestawy puzzli 300 elementów z Twoim konkursowym zdjęciem!

EcoTank ITS L3160

 • urządzenie wielofunkcyjne 3w1 (drukowanie, skanowanie i kopiowanie)
 • niezwykle ekonomiczny druk
 • czytelny wyświetlacz

Urządzenie wielofunkcyjne 3w1 z wyświetlaczem Epson EcoTank L3160+ pozwala na skanowanie, drukowanie i kopiowanie materiałów w małych firmach oraz domowych biurach. Zastosowano w nim technologie, które pozwalają na maksymalizację efektywności w druku przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów eksploatacji. Pracę z urządzeniem możesz rozpocząć natychmiast po wyjęciu go z opakowania - w zestawie znajduje się zapas atramentu, który wystarczy na 3 lata. Epson EcoTank L3160 obsługuje technologie łączności bezprzewodowej Wi-Fi i Wi-Fi Direct, dzięki czemu możesz drukować bezpośrednio z urządzeń mobilnych, używając aplikacji Epson iPrint.

Cena: 989.00

Kup teraz

Autorskie puzzle 300 elementów z Twoim zdjęciem! Wyobraź sobie radość z układania ich w gronie najbliższych!

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Pokaż co kochasz” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Cyfrowe.pl Sp. z o.o., ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk, KRS: 0000293552, NIP: 583-300-36-28, REGON: 220517299 (dalej: „Cyfrowe.pl”). Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu Facebook a prace zgłoszone będą poprzez publikowanie zdjęć pod postem konkursowym zamieszczonym na fanpage Cyfrowe.pl.
 2. Organizatorem Konkursu jest Cyfrowe.pl (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 25.03.2021 r. (od godziny publikacji informacji o konkursie) do 15.04.2021 r. (do godziny 23.59).

II Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
  1. Jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
  2. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem lub firmą Epson,
  3. Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
  4. Wykonała Zadanie Konkursowe.

  Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

III Zadanie konkursowe i nagrody

 1. Zadanie Konkursowe polega na wstawieniu zdjęcia przedstawiającego tematykę konkursu pod postem konkursowym. Zamieszczone zdjęcie musi mieć status „publiczny”, aby organizator mógł zobaczyć post konkursowy. Każdy Uczestnik może przesłać do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. 
 2. Organizator wybierze najładniejsze, najciekawsze  zdjęcie, wpisujące się w tematykę konkursu. Nagrodą w konkursie jest:
  1 miejsce - Urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank ITS L3160 oraz 2 zestawy puzzli 300 elementów​ ze zdjęciem zgłoszonym do Konkursu
  2 miejsce - 2 zestawy puzzli 300 elementów
  3 miejsce - 1 zestaw puzzli 300 elementów
 3. Wybór zwycięzców zostanie dokonany przez wskazane przez Organizatora trzyosobowe jury, złożone z ekspertów Cyfrowe.pl.
 4. Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie konkursowej, w social mediach (Facebook: https://www.facebook.com/CyfrowePL) oraz poinformowany poprzez wiadomość prywatną w portalu Facebook do 25 kwietnia 2021 r. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych, na który ma zostać przesłana nagroda oraz przekazanie zdjęcia zgłoszonego do konkursu w oryginalnym rozmiarze (nie mniejszym niż 200 dpi) w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 5. W przypadku braku kontaktu w tym czasie ze zwycięzcą nagrodzona zostanie kolejna osoba wskazana przez Jury.
 6. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanych prac i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Organizatorów z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
 7. Uczestnik akceptuje fakt, że Zdjęcia Konkursowe mogą zostać wykorzystane w oficjalnych profilach marki Cyfrowe.pl w social mediach i komunikacji mailowej oraz kreacjach na stronie internetowej i blogu w celu promocji Konkursu oraz działań bezpośrednio z nim związanych (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem.
 8. Zwycięzca konkursu z chwilą dostarczenia fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, przekazuje Organizatorowi licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
  1. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
  2. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
  3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
  4. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż oferowane przez Cyfrowe.pl lub producentów sprzętu będącego w ofercie Cyfrowe.pl.

IV Dane osobowe

 1. Po wyłonieniu zwycięzcy, uczestnik może być zobowiązany do podania swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, w tym dane na potrzeby realizacji wysyłki nagrody.
 2. Organizator konkursu na potrzeby tego konkursu przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika, które będą niezbędne do zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w konkursie i realizacji na jego rzecz uprawnień związanych z konkursem.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby konkursu jest Organizator konkursu: Cyfrowe.pl Sp. z o.o. , ul. Łostowicka 25A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293552, NIP: 583-300-36-28.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Akcji promocyjnej jest:
 • 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza że przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatorów konkursu
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.

  5. Do prawnie uzasadnionych interesów Organizatora zaliczyć można prowadzenie marketingu bezpośredniego polegającego na organizacji, przeprowadzeniu konkursu oraz umożliwieniu Uczestnikom wzięcia udziału w konkursie, a także przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji dotyczących konkursu, czy też ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  6. Obowiązkiem prawnym ciążącym na Organizatorze może być realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Brak podania określonych danych osobowych może stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w konkursie.

  8. Organizator konkursu może udostępnić dane osobowe Uczestników innym podmiotom w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz realizacji dostarczenia nagrody, w szczególności podwykonawcom realizującym na jego rzecz usługi, włączając w to dostawców usług hostingowych poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę i zarządzanie stroną internetową, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi specjalistyczne w zakresie transportu, usług montażu lub podłączeń sprzętu elektronicznego, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, prawnicze i inne usługi doradcze.

  9. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z nagrodą powiązaną z Akcją promocyjną oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

  10. Uczestnikom przysługuje prawo do:

  żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
  sprostowania danych osobowych,
  żądania usunięcia danych osobowych,
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Uczestnikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących ich szczególnej sytuacji.

  12. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  13. W stosunku do przekazanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

V Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@cyfrowe.pl.

VI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na tej stronie oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Nasze autoryzacje: